Išorinis vertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (spausti čia)

 

 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybė tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-179 (2014-09-25 sprendimo pakeitimas Nr. T-277), yra atliekamas išorinis įstaigos vertinimas. Kasmet iki vasario 1 dienos NŠM veiklą koordinuojančiam Savivaldybės administracijos skyriui pateikia praėjusių metų veiklos savianalizės protokolą.

2020 M VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

2019 M VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

2018 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

2017 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

2016 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

2015 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

2014 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

2013 M.VEIKLOS SAVIANALIZĖS PROTOKOLAS

 

 

 

Skip to content