Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, teises, pareigas, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su lopšeliu-darželiu sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar iki sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą forma pranešėjams ir siųsti el. paštu l.d.dainele@gmail.com arba pristatyti į įstaigą.

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.

2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės.

3. Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys.

4. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Gavus pranešimą, lopšelis-darželis nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą. Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Informacija apie pranešėjus tyrime nedalyvaujantiems asmenims neteikiama.

Dėkojame, kad pasitikite mumis ir nesate abejingi.

 

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti:

 Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

  • raštu;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33;
  • Tel./faks. (8 5) 266 33 07;
  • rašydami el. paštu pranesk@stt.lt;

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

Skip to content