Atlyginimo dydis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatomas, atlyginimo lengvatos taikomos, vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje:

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur.
Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas: 

  • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur;
  • už produktus:

Grupės

1 maitinimas (pusryčiai arba vakarienė

1 maitinimas (pietūs)

2 maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

3 maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

4 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Lopšelio grupės

0,61 Eur

1,24 Eur

1,85 Eur

2,47 Eur

2,80 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,70 Eur

2,10* Eur

2,80* Eur

3,50* Eur

3,24* Eur

 

 

 

 

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintus nemokamo maitinimo įkainius.

GERBIAMI TĖVELIAI,  dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka. Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąją tvarka. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

Maloniai Jūsų prašome, kad tėvų atlygį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokėtumėte tiksliai pagal kvite nurodytą sumą. Priešingu atveju, sumokėjus netikslią sumą, bus iškraipomi buhalterinės programos duomenys. Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į lopšelio-darželio „Dainelė“  administraciją tel. (8 41)  55 28 73.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS NUO 2022-09-01

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,DAINELĖ“ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO LENGVATOS TAIKYMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS

15-OS DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

ALERGENŲ SĄRAŠAS PAGAL REGLAMENTĄ

MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

Skip to content