Kokybės vadybos sistemos, paremtos bendrojo vertinimo modelio metodika diegimas vyksta vadovaujantis „Bendrojo vertinimo modelio (toliau BVM) diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2023-03-24 direktoriaus įsakymu Nr. A-490 bei „Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose“.

BVM reglamentuojantys dokumentai

Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas

BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose rekomendacijos

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Dainelė“ pradedama diegti veiklos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM). 2023 m. gruodžio mėn. lopšelyje-darželyje „Dainelė“ vyko konsultacinis seminaras, kurio metu buvo detaliau aptariamas kokybės vadybos sistemos, paremtos bendrojo vertinimo modelio metodika diegimo procesas ir įsivertinimo procedūros.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ kokybės vadybos diegimo darbo grupės tvirtinimo“, patvirtinta tokios sudėties lopšelio-darželio „Dainelė“ įsivertinimo grupė:

  1. Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  2. Daiva Karalienė, socialinė pedagogė,
  3. Greta Navickienė, logopedė-spec. pedagogė,
  4. Aušra Mažutavičienė, mokytoja,
  5. Nijolė Nagulevičienė, ūkvedė,
  6. Rimantė Sokolova, mokytoja.

Grupės nariai atsakingi už tinkamų veiklos kokybės įsivertinimo duomenų rinkimo, analizės metodų ir procedūrų pasirinkimą, duomenų surinkimą, analizę ir vertinimą, dalyvauja atliekant įsivertinimą, rengiant įsivertinimo rezultatų ataskaitą, įgyvendinant tobulinimo planą.

Kokybės vadybos įsivertinimo koordinatorė – Daiva Jankuvienė, direktorė. Koordinatoriaus funkcijos : informuoti lopšelio-darželio bendruomenę apie veiklos kokybės vadybos sistemą, parengti įsivertinimo planą, organizuoti įsivertinimo grupės mokymus, tikslinti įsivertinimo rezultatų ataskaitą, nustatyti veiklos tobulinimo prioritetus.

Įsivertinimo grupės vadovė Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Įpareigota efektyviai organizuoti darbo grupės darbą, užtikrinti duomenų saugumą ir tyrimo etikos principų laikymąsi, pateikti įsivertinimo grupei visą būtiną informaciją ir dokumentus, savalaikiai parengti ir pateikti veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitas bei veiklos tobulinimo ir stebėsenos planą, organizuoti įsivertinimo ataskaitos bei veiklos tobulinimo pasiūlymų aptarimą su suinteresuotomis šalimis.

Asmuo atsakingas už viešinimą – Rita Čėsnienė, sekretorė. Funkcijos: parengti viešinimo planą, lopšelio-darželio tinklalapyje įvesti kokybės užtikrinimo priemonių skiltį, nuolat publikuoti informaciją apie kokybės sistemos diegimo eigą, skelbti kokybės įsivertinimo ataskaitas.

Planuojama iki 2024 m. vasario 29 d. atlikti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu ir iki 2024 m. kovo 29 d. parengti veiklos įsivertinimo rezultatų ataskaitą.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė” veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas

Skip to content