Vaikai priimami pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMAS Į BENDRĄ EILĘ (SPAUSTI ČIA)

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ:

1. Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą, tėvams (globėjams) pateikus:

  • prašymą,
  • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją,
  • pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos),

VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ PRAŠYMAS

2. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo tvarką, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 3. Grupės komplektuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

4. Vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos, ugdymo režimo fiziologinius bei  amžiaus ypatumus ir Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytas vaiko ugdymo sąlygas.

Švietimo įstaigoje grupių sudėtis įforminama švietimo įstaigos vadovo įsakymu.

5. Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

UGDYTINIŲ PERKĖLIMO IŠ VIENOS GRUPĖS Į KITA PRAŠYMAS

UGDYTINIŲ IŠBRAUKIMO IŠ DARŽELIO PRAŠYMAS

Vaikai į Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ vaikų duomenų bazę registruojami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazės nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-566.      

Skip to content