Vaikai priimami pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ tėvų (globėjų) prašymų pateikimo ir registravimo, vaikų priėmimo, grupių formavimo tvarką, priežiūrą ir atsakomybę reglamentuoja Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-87 redakcija).

Vaikams registruoti naudojama Vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazė (toliau – Duomenų bazė), kurios nuostatai tvirtinami Savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mero potvarkiu.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti švietimo įstaigoje, įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia prašymą.

Prašymai dėl vaiko registracijos į eilę priimami:

Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties švietimo įstaigoje.

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties švietimo įstaigoje.

Vaiko, užregistruoto į eilę, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

Vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Savivaldybėje, į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ:

Prašymai dėl vaiko priėmimo į švietimo įstaigą priimami popieriniai ir (ar) elektroniniai (pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu) nuo einamųjų metų kovo 1 d.

Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą, tėvams (globėjams) pateikus:

Priimant vaiką į švietimo įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Savivaldybėje, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata.

Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus. Laisvos vietos grupėse.

Vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos, ugdymo režimo fiziologinius bei  amžiaus ypatumus ir Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytas vaiko ugdymo sąlygas.

Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

UGDYTINIŲ PERKĖLIMO IŠ VIENOS GRUPĖS Į KITA PRAŠYMAS 

UGDYTINIŲ IŠBRAUKIMO IŠ DARŽELIO PRAŠYMAS

Vaikai į Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ vaikų duomenų bazę registruojami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazės nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-566.      

Skip to content