Ugdymas

  • Ugdymas organizuojamas, vadovaujantis lopšelio-darželio „Dainelė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Man gera – čia“ ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa.
  • Sudaromos sąlygos gabiems vaikams atsiskleisti meniniams gebėjimams, dalyvaujant tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose. Vykdoma programa gabiems vaikams „Muzikos žaismas“.
  • Plėtojamos veiklos, skirtos tenkinti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikį – įgyvendintas įstaigos projektas „Po pasakos sparnu“, sudarytos sąlygos 5 papildomoms veikloms lopšelyje-darželyje vykdyti.
  • Vykdoma socialinio emocinio ugdymo programa: „Kimochis“, skirta 2-5 metų amžiaus vaikams.
  • Visų vaikų pasiekimai vertinami du kartus per mokslo metus, vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.
Skip to content