Atranka į sekretoriaus pareigas (1 et.)

Pareigybės pavadinimas:  Sekretorius 

Darbo vietos skelbimas Užimtumo tarnyboje 

Sutartis: terminuota (gali būti pratęsta ir tapti neterminuota). 

Reikalavimai:

1.      Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.

2.      Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, elektroninių dokumentų valdymą, anspaudų ir spaudų apyvartos kontrolę ir apskaitą.

3. Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, norminius teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų ir darbdavių santykius, priėmimo į darbą ir atleidimo tvarką, darbo ir poilsio laiką, jų taikymą, darbo su konfidencialia informacija taisykles.

4.  Išmanyti profesinės etikos ir etiketo reikalavimus, dalykinę etiką, protokolo pagrindus.

5.  Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Internet Explorer“, „Power Point“.

7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

8. Privalumai – mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

Darbo užmokestis:

Pareigybės lygis – B. Darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (metais). Mėnesinė alga mokama du kartus per mėnesį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis atrankos tikslais.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  4. Gyvenimo aprašymas (CV).
  5. Darbo stažą (jei yra)  patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  6. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentai priimami :

Elektroniniu paštu dainele@splius.lt iki 2023-05-29  17 val.  

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (841) 55 28 73 arba 8 682 332 34.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2023 m. gegužės 29 d.

 Atrankos diena 2023 m. gegužės 31 d.  

 

Skip to content