Atranka į logopedo-specialiojo pedagogo pareigas

Neterminuota sutartis. Logopedas 0,75 et. Ir 0,25 specialusis pedagogas.

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“

Pareigybių pavadinimas:

Logopedas

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinis išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją.

2. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius.

3. Gebėti įvertinti ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.

4. Išmanyti ugdytinių, turinčių kalbos sutrikimų, kitų specialiųjų poreikių, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių ugdytinių kalbos ir kitus sutrikimus. Lavinant jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

5. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

6. Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų standartus.

7. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

8. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Internet Explorer“, „Power Point“.

9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

10. Privalumai:

10.1. Projektų rengimo patirtis.

10.2. Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis: mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą. Mėnesinė alga mokama du kartus per mėnesį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis atrankos tikslais.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  4. Gyvenimo aprašymas (CV).
  5. Logopedo, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  6. Darbo stažą (jei yra) patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  7. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentai priimami :

Elektroniniu paštu dainele@splius.lt  nuo 2022-09-02 iki 2022-09-15, 17 val.  

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (841) 55 28 73 arba 8 682 332 34.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2022 m. rugsėjo 15 d.

 Atrankos diena rugsėjo 19 d.  

 

 

Pakeisti teksto dydį