Atranka į ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas

Neterminuota sutartis (1 et.)

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“

Pareigybių pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
 3. Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus.
 4. Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus.
 5. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.
 6. Gebėti bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje.
 7. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 8. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Internet Explorer“, „Power Point“.
 9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.
 10. Privalumai:

Projektų rengimo patirtis.

Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis: mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą. Mėnesinė alga mokama du kartus per mėnesį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis atrankos tikslais.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 6. Darbo stažą (jei yra)  patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 7. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentai priimami :

Elektroniniu paštu dainele@splius.lt  nuo 2022-09-02 iki 2022-09- 15, 17 val.  

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (841) 55 28 73 arba 8 682 332 34.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2022 m. rugsėjo 15 d.

 

Atrankos diena rugsėjo 20 d.  

 

 

Pakeisti teksto dydį