Vaikai priimami pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMAS Į EILĘ BENDRA EILĖ

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ:

1. Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą, tėvams (globėjams) pateikus:

  • prašymą,
  • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją,
  • pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos),

2. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo tvarką, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 3. Grupės komplektuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

4. Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.

5. Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartį.

6. Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą. Prašymo dėl priėmimo į darželį forma. Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma . Prašymo dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą forma.

Vaikai į Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ vaikų duomenų bazę registruojami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazės nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-566.      

Pakeisti teksto dydį