Įstaigos (įsi)vertinimo (vidaus audito) tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti. Įstaigos (įsi)vertinimo procese yra svarbu ne tiek pats vertinimas, kiek mokymasis. Tai augimo priemonė tiek individo, tiek organizacijos lygmeniu. Vidaus auditas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kaip mums sekasi?
  • Iš kur mes tai žinome?
  • Ką darysime toliau?

Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nuo 2005 metų, (2005-07-22, Nr. ĮSAK-1557), visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojama taikyti vidaus audito metodiką. Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė.

2017 M. PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

2016 M. PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

2015 M. PLAČIOJO AUDITO APKLAUSOS REZULTATAI

2015-2016 M. M. VAIKŲ ADAPTACIJA LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Pakeisti teksto dydį