Samprata atspindi įstaigos vertybes ir filosofiją:   Prioritetinės vaikų ugdymo kryptys: vaikų raiška balsu ir kūnu, sveikatos stiprinimas.  

Ugdymo kokybės samprata

Ugdymo turinio planavimas

Ugdymo turinys išdėstomas siekiant vaiko kompetencijų ugdymo atspindėjimo. Vaiko kompetencijos, tai uždaviniai, kuriuos ugdytojai (vaiko pedagogai ir šeima) turėtų pasiekti tam tikru laikotarpiu. Būtent:

 • Gebėjimą komunikuoti, gebėti suprasti ir būti suprastam, kalbėti, bendrauti – t.y. įgyti komunikavimo kompetencijų;
 • Informacinius gebėjimus, gebėjimą savarankiškai susirasti , vertinti, naudotis įvairiomis priemonėmis, žaislais, stebėti, pažinti, tyrinėti, atrasti save ir aplinkinį pasaulį – t.y. plėtoti pažinimo kompetenciją;
 • Gebėjimą mąstyti, spręsti iškilusias problemas, daryti savarankiškus sprendimus, gebėjimą žaisti šalia, grupelėje, dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, ugdyti(is) atsakomybės jausmą ir savitvardą – t.y. įgyti socialinę kompetenciją.
 • Gebėjimą būti kūrybingam, norą muzikuoti, originaliai mąstyti, įsivaizduoti, kurti, vaidinti – t.y. meninę kompetenciją;
 • Gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu – t.y. puoselėti sveikatos kompetenciją.

Kadangi vaikai vystosi labai individualiai, būdingi staigūs raidos šuoliai, mūsų nuomone vaiko gebėjimus, tik labai sąlyginai galima priskirti tam tikram amžiui. Aukščiausio lygio kompetenciją pasiekęs vaikas yra pasirengęs pirmam žingsniui mokyklos link – ugdymuisi pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą.

 

 

 

Bendravimo su šeima formos:

1. Individualios bendravimo formos:

 • individualūs pokalbiai (auklėtoja pateikia žinių apie vaiką, jo vystymąsi, elgesį su bendraamžiais);
 • susirašinėjimas (kai su tėvais retai matomasi, nes atveda kiti giminaičiai, apie vaiko vystymąsi, pasiekimus ir elgesį informuojama raštu);
 • susitikimai (prie kavos puodelio, kai reikia apsvarstyti iškilusias su vaiku problemas);

2. Bendri tėvų, vaikų ir pedagogų renginiai:

 • šeimų šventės(kartą per metus rengiamos šeimos šventės, į kurias kviečiami visi šeimos nariai);
 • bendros koncertinės programos (į koncertines programas įtraukiami tėvai ir kiti šeimos nariai);
 • vakaronės (kartą per metus surengiamos šeimyninės vakaronės įvairia tema).

3. Tėvų susirinkimai:

 • tėvų, vaiko ir pedagogo (aptariami vaiko pasiekimai, suteikiama galimybė vaikui pasisakyti, išreikšti savo nuomonę);
 • bendri (darželio) susirinkimai (svarstomi darželio bendruomenės reikalai, įvairių talkų organizavimas, vaikų maitinimas, inventoriaus įsigijimo ir kt. klausimai);
 • grupių susirinkimai (aptariamos grupės problemos, supažindinami su vaikų ugdymo programa, aptariami galimi variantai).

4. Tėvu švietimas:

 • medžiaga tėvų lentoje(informacinė, pedagogine, psichologine tema);
 • tėvų dalyvavimas įvairiuose tyrimuose (žodinės apklausos, anketos);

5. Tėvų komitetai:

 •  jungiamasis tiltas su grupės tėvais (renkami tėvų atstovai iš kiekvienos grupės įvairiems įstaigos reikalams spręsti);
 • grupės veiklos inicijavimas (grupių tėvų komitetai, auklėtojos pirmieji pagalbininkai, rengiant įvairius grupės renginius, šventes, ruošiant pranešimus tėvų susirinkimams).

6. Įstaigos taryba:

 • projektų kūrimas (kuriami projektai, kuriuose tėvai yra dalyviai ir partneriai );

rėmėjų paieška;

 • bendravimas su savivaldybe (sprendžiant iškilusias lopšeliui – darželiui problemas, dėl aplinkos tvarkymo, medžių pjovimo, pagalbos talkų metu technika ir kt. priemonėmis).