Samprata atspindi įstaigos vertybes ir filosofiją. Prioritetinės vaikų ugdymo(si) kryptys: 

 • vaikų raiška balsu ir kūnu;
 • sveikatos stiprinimas.  

Ugdymo kokybės samprata

 

Bendravimo su šeima formos:

1. Individualios bendravimo formos:

 • individualūs pokalbiai (auklėtoja pateikia žinių apie vaiką, jo vystymąsi, elgesį su bendraamžiais);
 • susirašinėjimas (kai su tėvais retai matomasi, nes atveda kiti giminaičiai, apie vaiko vystymąsi, pasiekimus ir elgesį informuojama raštu);
 • susitikimai (prie kavos puodelio, kai reikia apsvarstyti iškilusias su vaiku problemas);

2. Bendri tėvų, vaikų ir pedagogų renginiai:

 • šeimų šventės(kartą per metus rengiamos šeimos šventės, į kurias kviečiami visi šeimos nariai);
 • bendros koncertinės programos (į koncertines programas įtraukiami tėvai ir kiti šeimos nariai);
 • vakaronės (kartą per metus surengiamos šeimyninės vakaronės įvairia tema).

3. Tėvų susirinkimai:

 • tėvų, vaiko ir pedagogo (aptariami vaiko pasiekimai, suteikiama galimybė vaikui pasisakyti, išreikšti savo nuomonę);
 • bendri (darželio) susirinkimai (svarstomi darželio bendruomenės reikalai, įvairių talkų organizavimas, vaikų maitinimas, inventoriaus įsigijimo ir kt. klausimai);
 • grupių susirinkimai (aptariamos grupės problemos, supažindinami su vaikų ugdymo programa, aptariami galimi variantai).

4. Tėvu švietimas:

 • medžiaga tėvų lentoje(informacinė, pedagogine, psichologine tema);
 • tėvų dalyvavimas įvairiuose tyrimuose (žodinės apklausos, anketos);

5. Tėvų komitetai:

 •  jungiamasis tiltas su grupės tėvais (renkami tėvų atstovai iš kiekvienos grupės įvairiems įstaigos reikalams spręsti);
 • grupės veiklos inicijavimas (grupių tėvų komitetai, auklėtojos pirmieji pagalbininkai, rengiant įvairius grupės renginius, šventes, ruošiant pranešimus tėvų susirinkimams).

6. Įstaigos taryba:

 • projektų kūrimas (kuriami projektai, kuriuose tėvai yra dalyviai ir partneriai );

rėmėjų paieška;

 • bendravimas su savivaldybe (sprendžiant iškilusias lopšeliui – darželiui problemas, dėl aplinkos tvarkymo, medžių pjovimo, pagalbos talkų metu technika ir kt. priemonėmis).
Pakeisti teksto dydį