Miesto projektai

2014 – 2015 m. m.  projektai:

1. „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje”  (projekto vadovė – Nijolė Kiškūnienė) , finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė

2. „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ (projekto vadovė – Nijolė Kiškūnienė), finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto tikslas – bendruomenės sveikatos stiprinimas  ikimokyklinėje įstaigoje ir namuose.

Projekto uždaviniai:

  • Formuoti bendruomenių nuostatą nuolat judėti, mankštinti kūną, formuoti sveiką bendruomenių gyvenimo būdą.
  •  Integruoti sveikatos ugdymo temas į bendrą ugdymo(si) procesą.
  • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, judėjimo laisvę, veikiant lauke ir kitose netradicinėse aplinkose.
  • Skleisti sveikos gyvensenos ugdymo(si) gerąją darbo patirtį mieste, respublikoje. Įsigyti lauko sporto įrangos, ugdymo priemonių sveikatos stiprinimo kompetencijai ugdyti.
  • 6.Vykdyti mikrorajono bendruomenės švietėjišką veiklą sveikos gyvensenos klausimais.
  • Organizuoti sveikatinimo renginius įstaigoje, mikrorajone ir mieste, siekiant aktyvaus bendruomenės narių dalyvavimo masiniuose renginiuose.

3.  „Švari aplinka – sveikas žmogus“  (projekto vadovė – Aurelija Lauciuvienė)

Projekto tikslas – formuoti ekologinę kultūrą – vaiko požiūrį į gamtą, siekiant saugoti, globoti, racionaliai naudoti išteklius.

Projekto uždaviniai:

  • Savito charakterio suteikimas žaidimo aikštelėms.
  • Ekologijos idėjų propagavimas ir skleidimas mikrorajono ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams ir pedagogams.
  • Vaikų meninės veiklos ekologijos tema plėtojimas.

Projektų rezultatų sklaida

Įgyvendinant projektus „SVEIKA ŠEIMA – SVEIKA BENDRUOMENĖ“ ir „SVEIKAS VAIKAS – SVEIKOJE BENDRUOMENĖJE“ aktyviai dalyvavo visi bendruomenės nariai. Kasdien buvo formuojami ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, sisteminamos ir gilinamos žinios apie higieninius reikalavimus, žmogų ir jo lytį, vaistus, tvirtinamas supratimas apie vaiko saugumą įvairiose situacijose, pratinami sveikai praleisti poilsį. Tėvai, seneliai sužinojo, kaip su vaikais reikia sportuoti, kokius žaisti žaidimus, kaip žaisti su lėlių teatro lėlėmis, kokią naudą duoda teatro lėlės vaikų adaptacijos laikotarpiu, kaip sveikai praleisti laisvalaikį, paruošta atmintinė tėvams apie vaikų krizes. Vykdyti pokalbiai ir kitokios veiklos apie sveikus dantukus, vaisių, daržovių naudą, judėjimo reikšmę.

Siekiant formuoti bendruomenės sveiko gyvenimo būdo, nuolatinio judėjimo nuostatas, skatinant savarankiškumą bei formuojant kitus sveikatinimo įgūdžius, nuolat buvo organizuojami renginiai ne tik įstaigos, bet ir miesto mastu. Dalyvauta įvairiuose respublikiniuose konkursuose. Išleisti ir išdalinti lankstinukai įstaigos bendruomenei. Įsigyta sporto inventoriaus, pakeisti baldeliai grupėse, išremontuotos dvi grupės, įsirengta krepšinio aikštelė, įsigytos naujos krepšinio lentos. Miesto bendruomenė apie vykdomą programą buvo informuojama įstaigos informaciniuose stenduose, kultūros ir poilsio parko „Beržynėlis“ skelbimų lentoje, įstaigos interneto svetainėje, rašyta į miesto laikraštį, į Šiaulių m. savivaldybės internetinę svetainę, į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, į „www.ikimokyklinukas.lt“.

Projektų įgyvendinimas vyko nuosekliai, siekiant užsibrėžto tikslo, atsižvelgiant į iškeltus uždavinius. Įvairios veiklos buvo organizuojamos pagal dalyvių amžių, siekiant suformuoti kuo tvirtesnes sveikos gyvensenos nuostatas. Glaudžiai bendradarbiauta su socialiniais partneriais. Projektų metu įrengtos naujos sveikatinimo įgūdžių ugdymo erdvės (baigta rengti krepšinio aikštelė, įrengtos 2 lauko žaidimų aikštelės, įsteigtas vaistažolių kampelis, įsigyta ugdymo priemonių sveikatos ugdymo kompetencijai ugdyti), pravesta 30 renginių (virš 3000 dalyvių), paruošta ir išdalinta beveik 600 lankstinukų/atmintinių įvairiomis sveikatinimo temomis, grupėse pastatyti 9 laikinieji informaciniai stendai. Informacija apie renginius buvo viešinama laikraštyje „Šiaulių naujienos“, televizijoje  „S plius televizija“, įstaigos interneto svetainėje, facebook paskyroje, tėvų susirinkimuose.

Siekiant tęstinumo, projektai įtraukti į 2015-2017 m. m. strateginį veiklos planą ir 2016 m. įstaigos veiklos planą.

 

 

 

 

 

2013 – 2014 m. m. įvykdyti projektai:

„Sveikatos stiprinimas bendruomenėje” (projekto vadovė Nijolė Kiškūnienė).

 

2012 – 2013 m. m. įvykdyti projektai:

„Sveikatos stiprinimas bendruomenėje” (projekto vadovė Nijolė Kiškūnienė).

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“
Darbo laikas: 7.00—18.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190529157
Ats./s.: LT257300010075690840
AB bankas „Swedbank“ , b. k. 73000
Direktorė – Daiva Jankuvienė

Dainų g. 28, LT-78329 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 28 73
Mob. tel.: +370 68 233234
El. paštas: dainele@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d "DAINELĖ"